2916 1921
[email protected]
 
 
 
 
    

Vedtægter

VEDTÆGTER FRIVILLIGVÆRKET RANDERS

Vedtægter for foreningen Frivilligværket Randers

Stiftet den 15. november 2010

Vedtægterne er opdateret på generalforsamlingen 24. april 2024

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Frivilligværket Randers. Foreningens hjemsted er Randers Kommune.

§ 2. Formål

Frivilligværket er en forening, som har til formål at udvikle, støtte, rådgive og synliggøre det frivillige sociale arbejde og frivilligheden generelt i Randers Kommune. Dette gøres bl.a. gennem:

 •  Foreningsservice og konsulentfunktioner i forhold til foreningsarbejde.
 •  Formidling af kontakt mellem borgere og frivillige sociale foreninger
 •  Opstart af nye projekter og foreninger
 •  Vidensbank over frivillige foreninger i lokalområdet
 •  Synlighed, netværk og samarbejde
 •  At bistå og vejlede foreninger i ansøgningsfasen i forbindelse med §18 ansøgninger til Randers Kommune.

Herudover deltager Frivilligværket i den lokale socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for det frivillige arbejde. Frivilligværket er uafhængigt af politiske og religiøse interesser, og er ambassadør og støtte for alle aktører indenfor det frivillige område: foreninger, borgere, offentlige og private virksomheder.

 

§ 3. Medlemmer og kontingent

Som medlemmer kan optages foreninger og organisationer, projekter, klubber, formelle og uformelle netværk, privatpersoner og private virksomheder, som tilslutter sig Frivilligværkets formål og virke.

For at blive medlem skal foreninger, organisationer, projekter, klubber, netværk, privatpersoner og private virksomheder have aktiviteter i Randers Kommune, og det frivillige engagement skal være et væsentligt omdrejningspunkt.

I tvivlsspørgsmål vil den endelige afgørelse om medlemskab ligge i bestyrelsen for Frivilligværket. Ved indmeldelse skal medlemmet udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. Herefter betales kontingent, hvis et sådant er fastsat. Kontingent for medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Repræsentanter for alle foreninger, organisationer, projekter, klubber, formelle og uformelle netværk og private virksomheder samt privatpersoner, der er medlem af Frivilligværket, kan deltage i generalforsamlingen.

På generalforsamling vælges en bestyrelse på 5-8 personer. Der kan maksimalt vælges to personer fra samme forening til Frivilligværkets bestyrelse. Det tilstræbes, at bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt. Det tilstræbes derfor, at der højest er to repræsentanter fra foreninger fra hvert område som fx
social-, ældre-, patient-, handicap-, idræts- og kulturområdet. Privatpersoner, der er medlem af Frivilligværket Randers, kan også vælges ind i bestyrelsen.  

Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen dog således, at 4 er på valg i ulige år og 4 i lige år.
Der vælges herudover to bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Hvis der bliver fire eller færre bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en ny bestyrelse.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på mail indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
 3. Beretning fra bestyrelse og daglig leder
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Nye tiltag og ideer
 12. Eventuelt


Indkomne forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Vedtægtsændringer kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte foreningsrepræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når flertallet af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det og stiller skriftligt krav derom med dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes højst 6 uger efter begæringen er fremsat og skal varsles som ordinær generalforsamling.

 

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Frivilligværkets virke. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen tegnes af formanden, næstformand eller daglig leder. Frivilligværkets daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Eventuelt øvrige ansatte kan deltage i bestyrelsesmøderne under relevante punkter.

Der afholdes minimum 4 møder om året.

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og den daglige leder af Frivilligværket til at varetage den daglige drift imellem bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede på bestyrelsesmøderne, dog skal formand eller næstformand være i blandt. Ved stemmelighed tæller formandens eller den fungerende formands stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7. Daglig ledelse og udførelse af opgaver

Den daglige ledelse af Frivilligværket varetages af den ansatte leder med ansvar overfor bestyrelsen. De daglige opgaver i Frivilligværket varetages af de ansatte.

 

§ 8. Økonomi

Driften af Frivilligværket søges finansieret af Randers Kommune samt af Socialministeriets pulje til grundfinansiering af frivilligcentre.

Derudover søges der løbende om midler fra fonde og puljer – såvel private som offentlige.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler, som den har ansvar for, anvendes i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. Bestyrelsen aflægger regnskab til foreningens medlemmer en gang årligt til generalforsamlingen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres en gang årligt.

 

§ 9. Opløsning

Organisationen kan kun opløses, når 2/3 af de deltagende foreningsrepræsentanter på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Organisationens eventuelle overskud skal gå til projekter, der ligger op ad organisationens formål, efter generalforsamlingens beslutning, eller tilbagebetales til bevillingsgivere, hvis det er nævnt i bevillingsskrivelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

*
* Påkrævet
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, opsamle statistik og forbedre brugeroplevelsen - Klik for at acceptere og fortsætte! - Læs mere Accepter