Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger

Hvad kan man søge støtte til?

Formålet med §18-midlerne

Målsætningen med § 18-midlerne i Randers Kommune er at støtte foreninger, netværk, klubber, aktiviteter o.l., som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for de grupper af borgere, som er mest socialt udsatte. Sagt på en anden måde, målrettes § 18-midlerne til de foreninger, netværk, klubber, aktiviteter o.l., som arbejder for de borgere, som har mest brug for hjælp.

 

Hvilke aktiviteter kan man søge til?

Drift

Der kan opnås tilskud til drift af aktiviteter til foreninger, projekter, klubber og lignende, hvor en frivillig indsats overfor en socialt udsat målgruppe er kernen. Ved drift forstås husleje, kontorhold, transport for brugere/medlemmer, annoncering, mødeaktiviteter og andre administrative udgifter i forbindelse med de frivilliges virke. Der kan også søges midler til drift af enkeltstående aktiviteter og projekter, f.eks. indenfor rammerne af en større organisation, selvejende institution e.l. I disse enkeltstående aktiviteter og projekter skal en frivillig social indsats ligeledes være central.

 

Aktiviteter

Aktiviteter kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer. Der kan også søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

 

Løn

I særlige tilfælde kan der søges om støtte til løn. Det forudsætter, at den lønnede stilling retter sig direkte mod aktiviteter, som har at gøre med den konkrete frivillige indsats. F.eks. koordination og organisering af indsatsen, rekruttering og igangsættelse af nye frivillige, supervision, sikre økonomiske midler osv. Der kan søges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt 3 år. Udviklingsprojekter kan være udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder f.eks. rekruttering og synliggørelse, udvikling af idéer og aktiviteter som opstår på baggrund af eksisterende projekter m.v. Det anbefales, at man tager kontakt til Frivilligværket, som tilbyder gratis konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter. Flerårige projekter skal indsende en årlig statusrapport. Mere information herom vil følge i tilsagnsbrev.

 

Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgrupper kan søge om støtte fra §18-midlerne, når der er tale om frivillige grupper. Det vil sige selvhjælpsgrupper, som ledes af en frivillig igangsætter, gruppeleder eller lignende. Selvhjælpsgrupper, hvor gruppelederen er lønnet, kan ikke støttes.

 

Der kan ikke opnås støtte til: Renovering af bygninger, indkøb eller opførsel af bygninger